O dia 13 de decembro comezou a aparecer nas costas galegas e, en maior medida na Ría de Muros e Noia, unha marea branca, lonxe de ser neve. Trátase de grandes cantidades de pellets de resina carregadas en sacos de 25 quilos que figuran co logo da empresa Bedeko Europe, de nacionalidade polaca.

A citada empresa, transportadora e fabricante de químicos como son estos pellets, reportou a perda de 6 contedores á altura de Viana do Castelo (Portugal). Un destes contedores era o que transportaba os citados químicos, porén, descoñecemos o número de sacos que trasladaba e tampouco o contido dos demais contedores.

Hoxe en día documentamos a recollida de 52 sacos, non obstante seguen a aparecer en diversas praias das Rías Baixas.

Dende a asociación Noia Limpa declaran que a día 3 de xaneiro de 2024 contaron 5 sacos e pellets dispersos dende Muros ata Ribeira, sendo estes últimos descoñecedores da situación en outros puntos de Galicia, mais xa se está a reportar a súa aparición na zona do Cabo Finisterre. Así mesmo estamos a ver sacos como estes en praias de Lugo e Cantabria.

A empresa compromeuteuse a proceder coa súa retirada e aínda que a Administración Galega afirma que “todo está baixo control”, continúan chegando cantidades inxentes de pellets ás praias galegas, repetindo 22 anos despois escenas que nos lembran a catástrofe do Prestige. Actualmente, rexistramos unha movilización sen precedentes nas redes sociais. Os usuarios indican onde se localizan os pellets para poder proceder á súa limpeza dende organizacións citadas como Noia Limpa.

Polo momento só no Concello de Ribeira e no de Muros se está a organizar un efectivo municipal. Os alcaldes sinalan a necesidade dunha coordinación comprometida por parte da Xunta de Galicia.

Dende Fridays For Future Santiago transmiten que “queremos unha resposta inmediata da Xunta de Galicia. É fundamental a elaboración dun plan xeral de tratamento para os accidentes XA. A catastrófe acontecida en 2002 non pode ser repetida nas nosas costas nin en ningunha outra. Nin as nosas praias, nin Galiza, son un vertedoiro.” FFF fai fincapé no silencio adminitrativo vivido fai 22 anos e afirma que o desastre aínda permanece nas retinas dos galegos e que é fundamental evitar que volte a correr. Por outra banda, advirten do perxudicial que resulta para os peixes entrar en contacto con residuos químicos como os pellets, fácilmente confundíbeis con ovos. Esta situación pode supor un desastre medioambiental e económico de grande magnitude para as zonas costeiras. 

Fridays For Future Santiago muestra su total reprobación y pide medidas contra los vertidos de pellets en las costas gallegas

El día 13 de diciembre comenzó a aparecer en las costas gallegas, y en mayor medida en la Ría de Muros y Noia, una marea blanca, lejos de ser nieve. Se trata de grandes cantidades de pellets de resina cargados en sacos de 25 kilos que llevan el logotipo de la empresa Bedeko Europe, de nacionalidad polaca.

 La citada empresa, transportadora y fabricante de químicos como son estos pellets, reportó la pérdida de 6 contenedores a la altura de Viana do Castelo (Portugal). Uno de estos contenedores era el que transportaba los citados químicos, sin embargo, desconocemos el número de sacos que trasladaba y tampoco el contenido de los demás contenedores.

 Hasta la fecha hemos documentado la recogida de 52 sacos, sin embargo, siguen apareciendo en diversas playas de las Rías Baixas.

 Desde la asociación Noia Limpa declaran que a día 3 de enero de 2024 contaron 5 sacos y pellets dispersos desde Muros hasta Ribeira, siendo estos últimos desconocedores de la situación en otros puntos de Galicia, pero ya se está reportando su aparición en la zona del Cabo Finisterre. Asimismo, estamos viendo sacos como estos en playas de Lugo y Cantabria. 

La empresa se comprometió a proceder con su retirada y aunque la Administración Galega afirma que «todo está bajo control», continúan llegando cantidades ingentes de pellets a las playas gallegas, repitiendo 22 años después escenas que nos recuerdan la catástrofe del Prestige. Actualmente, registramos una movilización sin precedentes en las redes sociales. Los usuarios indican dónde se localizan los pellets para poder proceder a su limpieza desde organizaciones citadas como Noia Limpa.

 Por el momento solo en el Concello de Ribeira y en el de Muros se está organizando un efectivo municipal. Los alcaldes señalan la necesidad de una coordinación comprometida por parte de la Xunta de Galicia. 

Desde Fridays For Future Santiago transmiten que «queremos una respuesta inmediata de la Xunta de Galicia.Es fundamental la elaboración de un plan general de tratamiento para los accidentes YA. La catástrofe ocurrida en 2002 no puede ser repetida en nuestras costas ni en ninguna otra. Ni nuestras playas, ni Galicia, son un vertedero». FFF hace hincapié en el silencio administrativo vivido hace 22 años y afirma que el desastre aún permanece en las retinas de los gallegos y que es fundamental evitar que vuelva a ocurrir. Por otro lado, advierten del perjuicio que resulta para los peces entrar en contacto con residuos químicos como los pellets, fácilmente confundibles con huevos. Esta situación puede suponer un desastre medioambiental y económico de gran magnitud para las zonas costeras.

Última modificación: 8 de enero de 2024